Prestem assessorament personalitzat i concret a cada client sobre els següents aspectes:

1. Declaracions sobre impostos i tributs:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per a persones que tenen ingressos de treball per a tercers, o de persones que treballen en règim d'autònoms que han de presentar declaracions trimestrals.

Hi ha moltes variants d'aquest impost que s'han de conèixer i dominar-se i saber el període impositiu, i aquest assessorament el fa el nostre equip de professionals.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost de Successions, Impost de Transmissions Patrimonials ...

2. Portar comptabilitats i llibres anuals per a empreses i autònoms

Així com assessorament de tot tipus de cara a la claredat fiscal, ia fi de tenir relacions fluïdes amb l'administració (AGÈNCIA TRIBUTÀRIA).